Op dinsdag 26 maart vond de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Bijna 750 deelnemers werden getrakteerd op het laatste nieuws uit de sector en konden op de rioleringsbeurs informatie krijgen over de nieuwste productontwikkelingen en uiteraard was er voldoende mogelijkheid tot netwerking. Want dat hoort zo in een netwerkorganisatie, of beter gezet netwerkende organisatie. Een samenvatting van de verschillende lezingen wordt via de website van VLARIO ter beschikking gesteld. Er werd tijdens deze dag ook even teruggeblikt naar de studiedag Beleid en Overleg die op 14 februari in het Vlaams Parlement heeft plaatsgevonden. Alle gemeentelijke mandatarissen waren hiervoor uitgenodigd en wij hebben meer dan 100 deelnemers mogen verwelkomen. . Een teken dat de rioleringsproblematiek ook van dichtbij wordt opgevolgd bij deze mandatarissen.

Situering van VLARIO binnen de watersector in Vlaanderen

Het is voor iedere organisatie een goede zaak om zich af en toe eens te bezinnen over haar doelstellingen en missie. Ook in de Adviesraad en de Raad van Bestuur van VLARIO werd die discussie gevoerd. Sinds de oprichting van VLARIO, nu meer dan 20 jaar geleden, is er inderdaad in de sector heel wat veranderd en er zijn een groot aantal spelers bijgekomen zoals aangegeven in de figuur.

De spin in het web is de regelgevende en toezichthoudende overheid, in het bijzonder VMM. Dit is niet negatief bedoeld. Een spin zit in het middelpunt van haar web en houdt alle richtingen in de gaten maar ze kan wel eens in een bepaalde richting uithalen! VLARIO bevestigt het kenniscentrum en overlegplatform te willen wil zijn op het gebied van gemeentelijke riolering en (kleine) waterzuiveringsinstallaties ten dienste van de rioolbeheerders (gemeenten, intercommunales of waterbedrijven), niet meer maar ook niet minder.

Een kenniscentrum zijn houdt in dat:

  • de bestaande relevante kennis, beschikbaar bij de leden, in “grijze” literatuur (rapporten, verslagen) of in het buitenland in kaart wordt gebracht en aangeboden wordt aan de leden via de website, infodagen, de nieuwsbrief, de werkgroepen, opleidingen en lessencycli;
  • de leemten in de kennis geïdentificeerd worden. Nieuwe kennis is inderdaad nodig om innovatief te kunnen zijn in eens steeds complexer wordend systeem met altijd te beperkte budgetten en omdat er nieuwe problemen ontstaan door keuzes die we in een recent verleden gemaakt hebben. Zo brengt bvb. de keuze voor gescheiden riolering problemen mee voor het onderhoud en de inspectie van de afvalwaterriolen en H2S aantasting van de rioolbuizen. Het opmaken van hemelwaterafvoerplannen vraagt een heel andere aanpak dan het vroegere ontwerp van een gemengde riolering. Ook over “septische putten” en drukriolering zijn er nog heel wat vragen;
  • initiatieven genomen worden om die ontbrekende kennis te vergaren door samenwerking met universiteiten en hogescholen (via Master proeven, wat we nu al doen, of doctoraten) of via deelname aan binnenlandse of Europese onderzoeksprojecten (bvb. het project INNovative Energy Recovery Strategies).

Een overlegplatform zijn betekent dat alle adviezen, rapporten, standpunten vanuit de werkgroepen tot stand komen in overleg met alle belanghebbende spelers in de sector: overheid, aannemers, rioolbeheerders, producenten, onderzoekers en adviesbureaus. Dit is een uniek aspect van VLARIO. Zo wordt kennis gedeeld en “kunde” overgedragen (opleidingen!) en kan VLARIO ook een bijdrage leveren tot de regelgeving en het beleid (zo heeft VLARIO een aanzienlijke bijdrage geleverd tot het tot stand komen van de nieuwe Code van Goede Praktijk en van de nieuwe Gewestelijke Stedelijke Verordening Hemelwater).

VLARIO staat ten dienste van de rioleringssector en hoopt dat nog lang en steeds beter te blijven doen.

Heel wat aandacht werd tijdens deze dag geschonken aan de thematiek van hemelwater. Hoe dienen hemelwaterplannen te worden opgemaakt en welke regelgeving zal op korte termijn wijzigen. Op dit moment is de Gewestelijke Verordening Hemelwater in de status van tweede principiële goedkeuring. Meer info hierover is terug te vinden op de VLARIO-website.

Voor de opmaak van een hemelwaterplan zal vooral lokale kennis vereist zijn en ook de oplossing dient gezocht te worden op het lokale niveau (vasthouden van hemelwater doen we immers ter plaatse). Het vinden van de beste oplossing zal bovendien afstemming vragen tussen de verschillende (gemeentelijke) beleidsdomeinen (natuur, ruimtelijke ordening, leefmilieu, infrastructuur,…) Het lijkt dan ook logisch om voor de opmaak van een hemelwaterplan de gemeente als trekker aan te duiden.

Men zal dit als gemeente echter niet alleen kunnen want : water stopt niet aan de gemeentegrenzen, er zal in een aantal gevallen moeten worden afgevoerd naar een waterloop van een andere beheerder of andere gemeente en er is een link met de aanleg van riolering door de rioolbeheerder
Bij de uitwerking van de procedure zal er over gewaakt worden dat de afstemming met alle betrokkenen verzekerd moet zijn. De methodologie voor de opmaak van dit hemelwaterplan zal ter beschikking zijn medio 2013.