VLARIO-dag 2018

Dinsdag 27 maart vond de 25ste VLARIO-dag plaats en dit werd een feestelijke gebeurtenis met een recordopkomst van ruim achthonderd aanwezigen. ‘Wat hebben pensioenen en rioleringen gemeen?’, was de rode draad doorheen het lezingenprogramma.

Naast een inhoudelijk heel interessant programma kregen de deelnemers daarna het ideale netwerkmoment aan op onze rioleringsmarkt. Meer dan 60 exposanten toonden hun allerlaatste nieuwigheden.

Bekijk de foto’s
Programma en uitnodiging

VLARIO-dag 2018 – de samenvatting

Naar goede gewoonte beet Vlaams minister Joke Schauvliege de spits af en verwees naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarin de befaamde ’betonstop’ invulling krijgt. “In Vlaanderen wordt vandaag elke dag 6 hectare aan open ruimte bebouwd”, zei de minister. “De Vlaamse Regering wil dit herleiden tot 3 hectare tegen 2025 en 0 hectare tegen 2040. Deze ambitieuze doelstelling willen we waarmaken door onder meer te gaan van een uitbreidingsbeleid naar een inbreidingsbeleid, waarbij we niet telkens nieuwe nutsleidingen hoeven te leggen. Bijgevolg zullen we gaan ontwikkelen op de juiste locaties. Ook ontharding maakt deel uit van ons Beleidsplan. En dit heeft een grote impact op ons waterbeleid. Hemelwaterplannen zijn nodig om deze ontharding te realiseren. Daarnaast blijven we inzetten op onderhoud, renovatie én uitbreiding van het bestaande rioleringsnetwerk. Dit is een van de prioriteiten in de derde Waterbeleidsnota die in 2019 door de regering zal worden vastgesteld. De uitbouw en renovatie van onze rioleringen kunnen we niet loskoppelen van ruimtelijke ordening. Ook waterschaarste en droogte voorkomen is een prioriteit van de Vlaamse Regering. We kunnen dit alles niet alleen realiseren. Samenwerken is het sleutelwoord, met alle overheden én met de sector.”

Uitdagingen voor de toekomst
VLARIO-voorzitter Jean Berlamont blikte terug op 25 jaar VLARIO maar ook hij wees het publiek op de uitdagingen voor de toekomst: “We willen gewapend zijn tegen de stijgende neerslag ten gevolge van de klimaatverandering en we moeten wateroverlast en de grondwaterhuishouding aanpakken. Hemelwaterplannen hebben hier een belangrijke rol in te spelen. Niet alleen de afvoer van water is een aandachtspunt maar ook waterbuffering en infiltratie op het openbaar domein. De uitbouw en het onderhoud van onze rioleringen zal in dit opzicht altijd opportuun blijven.” Bredere maatschappelijke tendensen zoals duurzaamheid en de circulaire economie zetten zich volgens Jean Berlamont ook door in de rioleringssector.

Klimaatverandering
Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur bij het Europees Milieu Agentschap, trok het debat open naar het internationale niveau. “Vlaanderen heeft zijn historische achterstand deels ingehaald maar in vergelijking met andere Europese landen is er nog werk aan de winkel op het gebied van afvalwaterzuivering en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zo haalt Vlaanderen de Europese Kaderrichtlijn Water vandaag niet”, vertelde hij.

Met een confronterende illustratie die de forse opwarming van onze aarde de afgelopen 25 jaar aantoonde, zette Hans Bruyninckx zijn pleidooi kracht bij: “De klimaatverandering is een feit. Het is hoog tijd om ook met ons waterbeleid te evolueren naar ‘natuurlijk kapitaal’: climate proof, groene infrastructuur, groene/blauwe steden, …. De klimaatopwarming heeft alles met water te maken. Dit gaat over veel of weinig water, buffercapaciteit, de inrichting van onze steden en ga zo maar door. Zowat alle Sustainable Development Goals van de VN zijn gekoppeld aan water. Europa zet sterk in op de groene, circulaire en grondstofefficiënte economie. Hoe zal de watersector zich verhouden tot de economie van de toekomst? Een toekomstgerichte, systemische visie is aan de orde.”

Het financiële plaatje
Om al deze ambities om te zetten in daden, is geld nodig. “En dat geld is er vandaag, dankzij de saneringsbijdrage”, verzekerde Ann Crabbé, gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. “Het komt erop aan dat geld ook in de grond te krijgen en efficiënt te besteden. Uit eerdere publicaties blijkt dat een aantal knelpunten de effectieve en efficiënte besteding van het ingezamelde geld verhinderen.

Ook Peter Aelterman van de Vlaamse Milieumaatschappij stond stil bij het kostenplaatje van onze rioleringen: “De opbrengst lag in 2016 op 65 € per inwoner, terwijl er slechts voor 51 € per persoon kosten werden gemaakt inzake rioolbeheer. Dat levert een kostendekkingsgraad op van 127%. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor elke gemeente het geval is. We zien bv. dat de opbrengst van de saneringsbijdrage slechts voor vier op de vijf gemeenten kostendekkend is. Voor andere gemeenten is het nodig dat zij hun investeringsniveau nog opkrikken”. Alles samen moet nog 8.548 km riolering aangelegd worden in Vlaanderen, becijferde hij. Aandachtspunten zijn de financiële houdbaarheid van ons rioolbeheer en het opkrikken van het investeringsniveau. Het overschot dat er is, moeten we in de grond krijgen. Bij de VMM ontwikkelden ze een financieringsmodel 2.0, dat binnenkort beschikbaar is voor de individuele rioolbeheerder.”

Waterbeleidsnota
John Emery, beleidsmedewerker dienst secretariaat bij de CIW, ging dieper in op de derde Waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering die in aanmaak is. De nota is opgesteld rond zes krachtlijnen: overstromingsrisico’s verminderen, waterschaarste beperken, de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater blijven verbeteren, de waterketen duurzaam beheren, het versterken van beleidsintegratie en gebiedsgerichte werking en evolueren naar een sluitende financiering. “Momenteel zitten we middenin het participatieproces”, vertelde Emery. “We willen dit plan samen met de sector en de besturen uitwerken.” Het online ideeënplatform is nog tot 15 april beschikbaar. Op 19 oktober organiseert de CIW een event over participatie in waterbeleid- en beheer.

Wat betekent de betonstop voor rioleringsprojecten?
In opdracht van VLARIO bestudeerde de KU Leuven, onder de leiding van prof. Patrick Willems, de impact van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) op onze rioleringen. BRV (‘de betonstop’ in de volksmond) streeft naar een totaal nieuwe benadering van ruimtelijke ordening. Oog voor waterbeheer is daarbij een van de belangrijkste uitgangspunten. KU Leuven & Sumaqua becijferden voor VLARIO wat de impact is op rioleringen in Vlaanderen.

In Vlaanderen is historisch erg veel open ruimte ingenomen en verhard. Vandaag bestaat ongeveer 14,5% van onze regio uit verharde oppervlakte. Als we het huidige beleid voortzetten, zal dit cijfer tegen 2040 groeien tot ongeveer 17%. Dit zou nefaste gevolgen hebben aangezien het zal leiden tot problematische wateroverlast, verdroging, hittestress en verschraling van de biodiversiteit. Het BRV streeft naar een radicale verandering en wil de verharding beperken tot circa 15% tegen 2040. De verharding in open ruimtes wordt teruggeschroefd, terwijl de bestaande ingenomen ruimte efficiënter en slimmer gebruikt wordt.

Bijkomende verharding leidt rechtstreeks ook tot meer rioleringsoverstromingen. Om dit te vermijden is er nood aan bijkomende infrastructuur. Uit de studieresultaten blijkt dat tegen 2040 ongeveer 3,4 miljard euro nodig is om de bijkomende verharding van het huidig ruimtelijk beleid op te vangen. Hiervan gaat 550 miljoen euro naar het uitbreiden van rioleringssystemen. De overige 2,8 miljard euro gaat naar de aanleg van niet-residentiële bronmaatregelen, zoals buffers langs nieuwe wegen, industrieterreinen en winkelketens. Door het BRV zouden de nodige investeringen dalen tot 1,6 miljard euro, oftewel een besparing van 1,8 miljard euro. Door meer te doen met de reeds ingenomen ruimte en in te zetten op creatieve ontwerpen dalen de overstromingsrisico’s langs rioleringen zelfs licht.

De nodige investeringen bij uitvoering van het BRV gaan dan ook volledig naar het bouwen van niet-residentiële bronmaatregelen. Particuliere bronmaatregelen, zoals verplichte hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, zijn eveneens opgenomen in de studie, maar niet vertaald naar economische gegevens.

Daarnaast zal het BRV ook een impact hebben op waterzuivering. Door de verwachte bevolkingstoename in Vlaanderen zijn sowieso (beperkte) capaciteitsuitbreidingen aan de orde. Het Beleidsplan stimuleert het ontwikkelen van goed ontsloten gronden, zoals in en rond steden. Hierdoor moeten vooral grotere rioolwaterzuiveringsinstallaties meer uitbreiden dan in het huidig ruimtelijk beleid. Het is dan ook wenselijk om de uitbreidingsplannen van deze installaties hierop af te stemmen.

Uit de studie blijkt nogmaals het belang van het uitbouwen van bronmaatregelen, en het afstemmen van ruimtelijke planning en waterbeheer. Creatieve ontwerpen met minder verharding en geïntegreerde bronmaatregelen zorgen voor maatschappelijke, ecologische én economische voordelen. Bovendien zijn ze broodnodig om de negatieve gevolgen de klimaatverandering, zoals wij die nu al voelen, met meer piekregens en langere droge periodes, te kunnen counteren

Wateroverlast, een verantwoordelijkheid van (alleen?) de gemeenten?
Martin Lelie zette het publiek met de beide voeten in de realiteit van Sint-Gillis-Waas, waar hij sectorhoofd Grondgebiedzaken is. Na de overstromingen in 2016 maakte hij een hemelwaterplan op voor zijn gemeente. Hij wees erop dat gemeenten daarbij stoten op de wensen en ideeën van inwoners en bedrijven die zich niet bewust zijn van het waterbeleid. “Het is onze taak om de inwoners te sensibiliseren en te durven handhaven, als zij een correcte  waterhuishouding in het gedrang brengen”, aldus Martin Lelie.

Charter Versnelde projectrealisatie
“Meer dan 8 jaar van ontwerp tot realisatie bij wegenis- en rioleringsprojecten: dat is toch niet normaal?” Steeds complexere regelgeving en procedures verlengen de doorlooptijden van studie tot aanbesteding.  Volgens een bevraging van VMM en VLARIO is de gemiddelde doorlooptijd van een project nu ca. 8 jaar en in sommige gevallen meer dan 10 jaar. Dat is te lang en daar moeten we proberen iets aan te doen.

VLARIO heeft het initiatief genomen om de koppen bij elkaar te steken. Een werkgroep met daarin de belangrijkste actoren voor werken op ons openbaar domein, boog zich ondertussen over deze problematiek. En iedereen is het erover eens. We moeten werk maken van kortere doorlooptijden en een eerste stap is de ondertekening van een charter om vlugger tot uitvoering te komen.

De 25ste VLARIO-dag werd aangegrepen om dit charter maar vooral het engagement van de verschillende partners in de kijker te plaatsen. Tijdens de VLARIO-dag werd dit charter alvast ondertekend door AWV, Aquafin, VVSG, VMM, AquaFlanders, ORI, OVIO, Bouwunie en Vlawebo.

Met dit charter engageren alle partners zich om snel tot een goed samenwerkingsprotocol te komen.

Het nieuwe meerjarenplan bij de lokale besturen loopt van 2020 tot en met 2025. Concreet betekent dit dat de lokale besturen in 2019 bezig zijn met de opmaak van dat nieuw meerjarenplan. Het is van groot belang om de lokale besturen en rioolbeheerders, bij de opmaak van hun meerjarenplan, zekerheid te geven over projecten van andere actoren op het openbaar domein, alsook het informeren over het al dan niet in aanmerking komen voor subsidies. Een betere afstemming tussen de meerjarenprogramma’s van alle opdrachtgevers is reeds een eerste en heel belangrijk actiepunt. Een engagement van alle betrokken partijen is hiervoor een noodzaak en het charter dat we voorstellen, is daarvoor een eerste stap. We zijn ervan overtuigd dat dit de investeringsgraad zal verhogen.

Met de werkgroep projectmanagement doet VLARIO al het nodige om de investeringsgraad te verhogen. Samen met alle actoren wordt verder gewerkt aan dit noodzakelijk en ambitieus initiatief.

VLARIO en VVSG roepen gemeenten op het charter mee te ondertekenen via www.vlario.be/charter!

“Je kan het jong zijn niet uitstellen tot je met pensioen gaat”
Tenslotte bracht VLARIO-directeur Wendy Francken tijdens haar slotspeech een aantal duidelijke statements. Ze opende met een doordenker voor al onze beleidsmakers. De verticale synergie, de synergie tussen de onderbouw en de bovenbouw, de synergie tussen onze gemeentelijke en bovengemeentelijke riolen en de publieke ruimte is veel belangrijker dan de horizontale synergie, zijnde deze tussen de riolen en de nutsleidingen. Onmiddellijk stof tot nadenken.

Haar boodschap voor alle aanwezige opdrachtgevers was ook duidelijk. Continuïteit in de investeringen is van cruciaal belang voor een gezonde sector. Als directeur van het overlegplatform van de rioleringssector hoopt ze tijdens de volgende legislatuur op een groter engagement wat riolering betreft maar zeker ook een betere spreiding.

VLARIO wil niet alleen de vinger aan de pols houden op beleidsniveau. De technische werkgroepen leveren al jaren schitterend werk, maar toch blijven ze problemen vaststellen bij de uitvoering van werken en tijdens de latere exploitatie. Teneinde de duurzaamheid van de infrastructuur deed VLARIO een duidelijke oproep voor het opwaarderen van het noodzakelijke maar verwaarloosde werftoezicht.

Het plenair gedeelte sloten we af met een uitspraak van de Engelse dichter Philip Larkin: “Je kan het jong zijn niet uitstellen tot je met pensioen gaat”. Dit is ook een beetje zo met onze riolering. We kunnen vervangingsinvesteringen aan ons rioleringsnetwerk niet uitstellen tot ze versleten is. We moeten continu en blijvend  investeren.

Overlegmoment voorzitters
Nieuw dit jaar was het overlegmoment met de voorzitters van de werkgroepen. Hier kregen deelnemers de mogelijkheid om hun vragen en suggesties voor te leggen. We zullen deze zeker ter harte nemen.

We blikken terug op een geslaagde VLARIO-dag en zijn dankbaar voor de grote opkomst en de vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen. U kan alvast 2 april 2019 noteren voor onze volgende ontmoeting!

 

 

VLARIO-dag 2017

Op 14 maart 2017 vond de VLARIO-dag plaats in Antwerp Expo. Wij mochten een record aan inschrijvingen ontvangen.In onze nieuwsbrief van maart vind u een terugblik op onze VLARIO-dag. De presentaties zijn beschikbaar op het ledengedeelte.

 

 

Programma

08u30:   Ontvangst en registratie

09u30:   Openingswoord door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege

09u50: Wat mag en moet er met de gemeentelijke saneringsbijdrage worden betaald?

 • Kosten voor riolering: rapportering 2015 – door Peter Aelterman, Diensthoofd Kostenaanrekening Doelgroepen, VMM

Welke kosten voor gemeentelijke sanering werden gerapporteerd? Hoe wordt de gemeentelijke sanering gefinancierd? En hoe zorgen we ervoor dat de middelen kostenefficiënt besteed worden?

 • Besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage? Door prof.dr. Lode Vereeck, Universiteit Hasselt, faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen

Waarvoor wordt de saneringsbijdrage aangesproken (investeringen?, exploitatie?, onderhoud waterlopen?, overheadkost?, inningsbijdrage?, studies?  …)? Waarom zijn er minder uitgaven dan inkomsten? …

 • Een toekomstblik op de gemeentelijke financiële mogelijkheden – Door Jan Leroy, directeur Bestuur, VVSG

Gemeenten hebben het moeilijk en de investeringsgraad daalde de laatste jaren. Ziet dit er terug wat rooskleuriger uit?

 • Praktische implementatie van de vermijdbare hemelwaterheffing. Het kan! – Door Frank Werner Grauvogel, gemeente Burscheid (Duitsland)

Hoe kan de vermijdbare hemelwaterheffing geïmplementeerd worden. Steeds horen we dat het praktisch en administratief te moeilijk en complex is. Maar is dit zo?

11u15: Koffiepauze

11u45:   BLOK A

 • Rondetafelgesprek over de oplossingen om schade door regenwater te beperken
  • Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid – burger, overheid en landbouw: introductie door Patrick Willems, KU Leuven
  • Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we eraan doen? Debat met Robin De Smedt (Ruimte Vlaanderen), Kris Cauwenberghs (Vlaamse Milieumaatschappij), Wauthier Robyns (Assuralia), Leen Franchois (Boerenbond), Wim Van Gils (Natuurpunt) met als moderator Lode Roels (VRT)

11u45: BLOK B

 • Een nieuw rekeninstrument voor rioleringsontwerpen SIRIO – Door Vincent Wolfs, KU Leuven
 • Het belang van goed onderhoud van de bestaande riolering en hoe gaan we om met rioolrenovatie?  – Door Danny Verhulst, Voorzitter Werkgroep 7 van VLARIO
 • Het afvalwaterinformatiesysteem : AWIS – Door Koen De Witte, Afdeling Ecologisch Toezicht, Vlaamse Milieumaatschappij
 • Uitvoeringscertificatie: hoever staan we en wanneer wordt dit ingevoerd?  – Door William Martens, Voorzitter Werkgroep Rioolbeheerders
 • Overzicht van de realisaties van de werkgroepen – Door Riet Lismont, projectleider Kennisbeheer VLARIO

13u: Slotwoord – Door Wendy Francken, directeur VLARIO 

Aansluitend walking-lunch op de rioleringsmarkt en bekendmaking winnaar van de fotowedstrijd VLARIO-dag 2017.

Einde omstreeks 17u.

Uitnodiging en programma

 

 

 

VLARIO-dag 2016

Op dinsdag 22 maart 2016 hielden we naar goede traditie onze jaarlijkse VLARIO-dag. Hoe maakt een gemeente de riolering zichtbaar voor zijn burger? Dit was de centrale vraag waarrond we dit jaar werkten.

Binnenkort vindt u hier het verslag en de foto’s terug van onze VLARIO-dag.

De getoonde interviews en filmpjes kan u alvast herbekijken via ons Youtube-kanaal VLARIO kenniscentrum.

Bekijk de foto’s

Programma VLARIO-dag

VLARIO-dag 2015

Op dinsdag 24 maart 2015 hielden wij – naar goede traditie – onze jaarlijkse VLARIO-dag. Ook dit jaar met een interessant programma en het laatste nieuws uit onze sector.

Vlaams Minister Joke Schauvliege gaf de aftrap. Een evaluatie van 10 jaar hervorming
watersector werd gemaakt door onze voorzitter professor Jean Berlamont. Vervolgens gaf Marcel
Goerke van IKT Duitsland een toelichting over de Vermijdbare hemelwaterheffing: hoe werd
deze Europese verplichting in Duitsland geïmplementeerd en wat zijn de ervaringen momenteel?

De VLARIO-dag was méér dan een studiedag. Het was opnieuw het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector. Wij hopen u ook volgend jaar weer massaal te mogen begroeten.

Bekijk de foto’s

Vlario-dag 2015 programma

 

VLARIO-dag 2014

Op dinsdag 1 april 2014 vond de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Deze editie zoals vertrouwd een boeiend programma en het laatste nieuws uit onze sector.

Onze nieuwe voorzitter professor Jean Berlamont stelde de wisselwerking tussen ons vernieuwde Kenniscentrum en het Overlegplatform met zijn werkgroepen voor. De vele vraagtekens rond de financiële draagkracht van de gemeenten en hun rioleringsverplichtingen werden eveneens uit de doeken gedaan.

Asset Management is meer dan een modewoord. VLARIO beschouwt dit als een verplichting en een opportuniteit. Danny Verhulst, voorzitter van Werkgroep 7 van VLARIO, bracht onze visie en een toelichting van de methodiek voor pre-assesment voor de steden en gemeenten.

Na de koffiepauze had men de keuze tussen 2 programma’s:

 • In blok A – VLARIO als kenniscentrum – richtte wij ons op al de professionals en brachten een update van de rioleringsproblematiek en de meest geschikte aanpak.
 • In blok B stond het overlegplatform centraal. In een paneldebat met een afvaardiging van de Vlaamse politieke partijen, toetsten wij graag het VLARIO-memorandum af – dit memorandum vindt u terug op onze website. 

Onze VLARIO-dag was uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector. Wij mochten u daarom ook dit jaar weer massaal begroeten.

Bekijk de foto’s
Programma Vlario-dag 2014
Memorandum 2013 voor Vlaamse regering 2014 

VLARIO-dag 2013

Op dinsdag 26 maart vond de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Bijna 750 deelnemers werden getrakteerd op het laatste nieuws uit de sector en konden op de rioleringsbeurs informatie krijgen over de nieuwste productontwikkelingen en uiteraard was er voldoende mogelijkheid tot netwerking. Want dat hoort zo in een netwerkorganisatie, of beter gezet netwerkende organisatie. Een samenvatting van de verschillende lezingen wordt via de website van VLARIO ter beschikking gesteld. Er werd tijdens deze dag ook even teruggeblikt naar de studiedag Beleid en Overleg die op 14 februari in het Vlaams Parlement heeft plaatsgevonden. Alle gemeentelijke mandatarissen waren hiervoor uitgenodigd en wij hebben meer dan 100 deelnemers mogen verwelkomen. . Een teken dat de rioleringsproblematiek ook van dichtbij wordt opgevolgd bij deze mandatarissen.

Situering van Vlario binnen de watersector in Vlaanderen

Het is voor iedere organisatie een goede zaak om zich af en toe eens te bezinnen over haar doelstellingen en missie. Ook in de Adviesraad en de Raad van Bestuur van VLARIO werd die discussie gevoerd. Sinds de oprichting van VLARIO, nu meer dan 20 jaar geleden, is er inderdaad in de sector heel wat veranderd en er zijn een groot aantal spelers bijgekomen zoals aangegeven in de figuur.

De spin in het web is de regelgevende en toezichthoudende overheid, in het bijzonder VMM. Dit is niet negatief bedoeld. Een spin zit in het middelpunt van haar web en houdt alle richtingen in de gaten maar ze kan wel eens in een bepaalde richting uithalen! VLARIO bevestigt het kenniscentrum en overlegplatform te willen wil zijn op het gebied van gemeentelijke riolering en (kleine) waterzuiveringsinstallaties ten dienste van de rioolbeheerders (gemeenten, intercommunales of waterbedrijven), niet meer maar ook niet minder.

Een kenniscentrum zijn houdt in dat:

 • de bestaande relevante kennis, beschikbaar bij de leden, in “grijze” literatuur (rapporten, verslagen) of in het buitenland in kaart wordt gebracht en aangeboden wordt aan de leden via de website, infodagen, de nieuwsbrief, de werkgroepen, opleidingen en lessencycli;
 • de leemten in de kennis geïdentificeerd worden. Nieuwe kennis is inderdaad nodig om innovatief te kunnen zijn in eens steeds complexer wordend systeem met altijd te beperkte budgetten en omdat er nieuwe problemen ontstaan door keuzes die we in een recent verleden gemaakt hebben. Zo brengt bvb. de keuze voor gescheiden riolering problemen mee voor het onderhoud en de inspectie van de afvalwaterriolen en H2S aantasting van de rioolbuizen. Het opmaken van hemelwaterafvoerplannen vraagt een heel andere aanpak dan het vroegere ontwerp van een gemengde riolering. Ook over “septische putten” en drukriolering zijn er nog heel wat vragen;
 • initiatieven genomen worden om die ontbrekende kennis te vergaren door samenwerking met universiteiten en hogescholen (via Master proeven, wat we nu al doen, of doctoraten) of via deelname aan binnenlandse of Europese onderzoeksprojecten (bvb. het project INNovative Energy Recovery Strategies).

Een overlegplatform zijn betekent dat alle adviezen, rapporten, standpunten vanuit de werkgroepen tot stand komen in overleg met alle belanghebbende spelers in de sector: overheid, aannemers, rioolbeheerders, producenten, onderzoekers en adviesbureaus. Dit is een uniek aspect van VLARIO. Zo wordt kennis gedeeld en “kunde” overgedragen (opleidingen!) en kan VLARIO ook een bijdrage leveren tot de regelgeving en het beleid (zo heeft VLARIO een aanzienlijke bijdrage geleverd tot het tot stand komen van de nieuwe Code van Goede Praktijk en van de nieuwe Gewestelijke Stedelijke Verordening Hemelwater).

Vlario staat ten dienste van de rioleringssector en hoopt dat nog lang en steeds beter te blijven doen.

Heel wat aandacht werd tijdens deze dag geschonken aan de thematiek van hemelwater. Hoe dienen hemelwaterplannen te worden opgemaakt en welke regelgeving zal op korte termijn wijzigen. Op dit moment is de Gewestelijke Verordening Hemelwater in de status van tweede principiële goedkeuring. Meer info hierover is terug te vinden op de VLARIO-website.

Voor de opmaak van een hemelwaterplan zal vooral lokale kennis vereist zijn en ook de oplossing dient gezocht te worden op het lokale niveau (vasthouden van hemelwater doen we immers ter plaatse). Het vinden van de beste oplossing zal bovendien afstemming vragen tussen de verschillende (gemeentelijke) beleidsdomeinen (natuur, ruimtelijke ordening, leefmilieu, infrastructuur,…) Het lijkt dan ook logisch om voor de opmaak van een hemelwaterplan de gemeente als trekker aan te duiden.
 
Men zal dit als gemeente echter niet alleen kunnen want : water stopt niet aan de gemeentegrenzen, er zal in een aantal gevallen moeten worden afgevoerd naar een waterloop van een andere beheerder of andere gemeente en er is een link met de aanleg van riolering door de rioolbeheerder
Bij de uitwerking van de procedure zal er over gewaakt worden dat de afstemming met alle betrokkenen verzekerd moet zijn. De methodologie voor de opmaak van dit hemelwaterplan zal ter beschikking zijn medio 2013.

 Bekijk de foto’s

 

VLARIO-dag 2012

Op dinsdag 20 maart 2012 vindt traditiegetrouw de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Ook dit jaar willen wij u trakteren op het laatste nieuws uit de sector. Hierbij alvast een voorproefje:

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege geeft de aftrap. Zij zal haar visie op het Vlaamse rioleringslandschap toelichten en de aandachtpunten van haar beleidsnota.

Recent werd de nieuwe versie van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen goedgekeurd. Dit document, alsook de gebruikersmodule inzake onderhoud worden in primeur voorgesteld.

De werkgroepen zijn het hart van VLARIO en vormden de vertrekbasis om VLARIO verder uit te bouwen tot kenniscentrum. Wij zijn dan ook trots u de resultaten van deze werkgroepen en het resultaat van ons eerste werkingsjaar als kenniscentrum te kunnen voorstellen. Items die ons allen nauw aan hart liggen zoals infiltratieduurzaam rioolbeheerafkoppelingsprojecten en keuring van private riolering worden hier uit de doeken gedaan.

De zoneringsplannen werden ondertussen 4 jaar geleden goedgekeurd. Zowel de ervaring van de rioolbeheerders met het collectief aanleggen van individuele zuiveringsinstallaties alsook de resultaten van een studie over de toepasbaarheid van drukriolering in Vlaanderen zullen worden gepresenteerd.

Alle vormen van groene energie winnen momenteel aan interesse. Is groene energie uit gemeentelijke riolering een haalbare kaart? Het INNERS project en de bijdrage van VLARIO worden tijdens deze VLARIO-dag toegelicht.

In het najaar gaan we met z’n allen naar de stembus om nieuwe gemeentelijke mandatarissen te kiezen. VLARIO heeft hiervoor een memorandumopgesteld en een afzonderlijke studiedag georganiseerd voor de schepenen Leefmilieu en Openbare Werken. Een toelichting over dit memorandum alsook een terugkoppeling van deze studiedag willen wij u niet onthouden. En zoals het hoort bij verkiezingen, wordt er gestemd. Aangezien wij veel belang hechten aan uw stem, wordt er een interactieve stemronde voorzien.

Onze VLARIO-dag is uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector.

Speech minister VLARIO-dag 2012
Standhouders VLARIO-dag 2012

Bekijk de foto’s

VLARIO-dag 2011

Op dinsdag 29 maart 2011 vindt traditiegetrouw de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Dit jaar bestaat VLARIO 20 jaar en dit zal niet onopgemerkt voorbijgaan.  Hier alvast een voorproefje.

Niemand minder dan de Minister-President Kris Peeters zal de spits afbijten van deze feesteditie.

VLARIO engageerde zich vorig jaar om uit te groeien tot een volwaardig kenniscentrum voor en in samenwerking met de sector. Om deze samenwerking met partners in de sector te formaliseren en het hierin verbonden wederzijdse engagement in onze dagelijkse werking te verankeren, zullen we tijdens deze VLARIO-dag de samenwerkingsovereenkomsten ceremonieel afsluiten en ondertekenen.

Zoals de traditie het wil, wordt er ook de nodige aandacht besteed aan de realisaties van de verschillende werkgroepen. Danny Verhulst geeft een overzicht van de Code van Goed Onderhoud die binnenkort in de Code van Goede Praktijk geïntegreerd zal worden.

Vervolgens geeft Dirk Stove in primeur de resultaten van een recent gevoerde enquête over werftoezicht bij rioleringswerken.

Het afkoppelen van hemelwater werd enkele maanden geleden in de pers naar voren geschoven als de oplossing om overstromingen te vermijden. Er zal bij deze toelichting dieper worden ingegaan  op de analyses en voorstellen van  VLARIO.

Tijdens de vorige VLARIO-dag werd het thema “Keuring van de privé-riolering” uitgebreid behandeld. Raf Bellers, directeur van Riobra, geeft een toelichting wat het luik sanering in het Waterverkoopreglement betekent voor een gemeente en haar burgers. Ook zal hij de resultaten van zulk een keuring, die Riobra reeds een half jaar geleden invoerde, presenteren.

Na de pauze is er tijd voor een openhartig gesprek met onze verschillende stakeholders. De dag zelf meer nieuws hierover.  Laat u verrassen!

Onze VLARIO-dag is uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse tréfpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector. Wij hopen u daarom ook dit jaar weer massaal te mogen begroeten.

Speech minister VLARIO-dag 2011
Standhouders VLARIOdag 2011

Bekijk de foto’s

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.