Burgemeester, uw waterlopen zijn niet proper. En nu?

Binnenkort vindt u hier de samenvatting van de Vlario-dag.
We blikken terug op een geslaagde dag met maar liefst 879 aanwezigen.

Bekijk de foto’s
Bekijk de Kanaal Z Cocktailreportage
Bekijk de infomercial van Vlario – samen voor zuiver water! 

Programma

8u.30 Ontvangst en aanmelding
9u.30 Openingswoord
Door minister Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
9u.50 De uitdaging! De Kaderrichtlijn Water… wat betekent dit en wat moet er gebeuren?
Door Jan Verheeke, secretaris MINA-raad
De Kaderrichtlijn Water (oktober 2000) is een nakomertje in de familie van Europese waterrichtlijnen. Maar die richtlijn werd meteen ook de “moederrichtlijn” ervan, door het erdoor ingevoerde algemene doel dat we binnen afzienbare tijd de “goede toestand” van alle Europese waterlichamen moeten bekomen. Dit heeft voor het waterbeleid op het lokale niveau de nodige gevolgen. Alles komt in beeld: waterafvoer, waterzuivering, watervoorziening, watervoorraadbeheer, overstromingsbeheer, enz. Tot nog toe zijn we er in Europa en Vlaanderen echter niet echt in geslaagd om het  algemeen doel te bereiken. Hoe komt dat? Te weinig geld? Te weinig tijd? Te weinig juiste prijsprikkels? Te verbeteren organisatie? Te ontwikkelen “systemisch denken”? … We gaan samen deze mogelijke oorzaken na en bekijken wat we praktisch kunnen doen.
10u.10 Gezonde waterlopen: wat betekent dit voor uw gemeente?
Door Steven Van Den Broeck en Peter Aelterman, VMM
Saneringsinfrastructuur op maat om ons afvalwater te verzamelen en te zuiveren is noodzakelijk om onze waterlopen verder te verbeteren en gezond te maken. Er zijn al veel inspanningen geleverd, maar er blijven investeringen in de saneringsinfrastructuur nodig. Niet alleen voor de verdere uitbouw, maar ook voor renovatie en beheer. We gaan in op de concrete saneringsuitdagingen om de kwaliteit in onze waterlopen verder te verbeteren en blikken vooruit naar de financieringsnoodzaak voor de verwachte investeringen en uitdagingen tegen 2027.
10u.40 Waarom is riolering het vergeten verkiezingsthema? Wat ga ik als bestuur hier de komende 6 jaar aan doen?
Door Mohamed Ridouani, burgemeester Stad Leuven
11u.00 Pauze
11u.30 Wat betekent het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor uw gemeente?
Door Robin De Smedt, Departement Omgeving
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen.Het bereiken van deze doelstellingen is ook cruciaal voor het bereiken van de doelstellingen van het integraal waterbeleid. Het terugdringen van het toenemend ruimtebeslag en de toenemende verharding tot 0 ha/dag maakt meer ruimte voor een robuust watersysteem mogelijk. De realisatie van een groenblauw netwerk door de bebouwde omgeving door middel van een aangepast ontwerp volgens de tien kernkwaliteiten geeft kansen aan nieuwe ontwikkelingen in steden en gemeenten.Hoe gemeenten deze kansen, ook bij de realisatie van rioleringsprojecten,  ten volle kunnen benutten, verneemt u deze dag.
11u.50 Op weg naar een waterrobuuste verkaveling: aandachtspunten en mogelijkheden
Door Bruno Samain, dienst Integraal Waterbeleid Provincie Oost-Vlaanderen
De aanleg van verharding zorgt voor meer en snellere afstroming van regenwater naar riolering en waterlopen en een vermindering van de grondwateraanvulling. Samen met de klimaatverandering, kan toenemende urbanisatie dus zowel de overstromings- als de verdrogingsproblematiek versterken.Bij het uittekenen en ontwikkelen van een verkaveling dient het watersysteem dan ook als sturend element: doordacht omgaan met (keuze van) verhardingen, nagaan van mogelijkheden voor (collectief) hergebruik van hemelwater, optimaal inzetten van de infiltratiemogelijkheden ter plaatse en het minimaliseren van de waterafvoer zijn belangrijke aandachtspunten. Tegelijkertijd kunnen dergelijke maatregelen een ruimtelijke meerwaarde creëren met positieve effecten voor mens en omgeving in en rond de nieuwe ontwikkeling.
12u.10 Hoe overtuig ik mijn burgers?
Door Elina Bennetsen, Gents Milieufront / YAKU
Sinds vorig jaar kleuren de gevels in Gent groen. Gewapend met een bakfiets, een breekhamer en een klimhulp, legt de Geveltuinbrigade van Gents Milieufront geveltuinen aan bij meer dan 500 Gentenaars. Het resultaat, naast een mooie gevel? Een concrete implementatie, een tevreden burger en sensibilisering over deze maatregel. Elina Bennetsen brengt een verhaal over resultaten van verschillende burgerinitiatieven rond water in Gent.
12u.30 Hebben we de doorlooptijd van een rioleringsproject kunnen verkorten?
Door Carl Verelst, voorzitter Werkgroep Projectmanagement
12u.50 Conclusie
Wendy Francken, directeur VLARIO