Ga je bouwen, verbouwen of dien je uw hemelwater en afvalwater te scheiden in een afkoppelingsproject in uw straat, dan kan je volgende documenten raadplegen:

In de rechterkolom vindt u verder de publicaties die VLARIO uitgebracht heeft in verband met opvang en transport van hemelwater. Voor afkoppelingsprojecten kan u hier de lijsten raadplegen van afkoppelingsadviseurs en afkoppelingsaannemers.

Regelgeving inzake afvoer van hemelwater

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen van 5 juli 2013 is van kracht voor (bouw)dossiers ingediend vanaf 01/01/2014. Bij deze verordening werden ook een folder en technisch achtergronddocument  opgesteld door CIW. Deze regelgeving zegt dat we in eerste instantie ons regenwater dienen op te vangen en hergebruiken, infiltreren (of bufferen met vertraagde lozing) en pas in laatste instantie af te voeren naar openbaar domein. Het regenwater dient dus zolang mogelijk op ons eigen terrein gehouden en verwerkt te worden.

De aanstiplijst bij de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die mee ingediend moet worden bij een vergunningsaanvraag kan online worden ingevuld, opgeslagen en afgedrukt via de webtoepassing watertoets. Deze webtoepassing bevat bovendien een rekenmodel ter controle van de GSV.

Klimaatverandering

De klimaatverandering is een feit en heeft alles met water te maken. Op het confronterende fragment (Opwarming aarde 1880-2017, NASA) zien we de forse opwarming van onze aarde de afgelopen 25 jaar. Het is hoog tijd om ook met ons waterbeleid te evolueren naar ‘natuurlijk kapitaal’: climate proof, groene infrastructuur, groene/blauwe steden, …

Dit gaat over veel of weinig water, buffercapaciteit, de inrichting van onze steden en ga zo maar door. Zowat alle Sustainable Development Goals van de VN zijn gekoppeld aan water: van gezondheid over armoede tot verantwoordelijke consumptie. Europa zet sterk in op de groene, circulaire en grondstofefficiënte economie. Hoe zal de watersector zich verhouden tot de economie van de toekomst? Een toekomstgerichte, systemische visie is aan de orde.

In Vlaanderen is hieromtrent al heel wat beleid voor uitgewerkt. Ook als burger dienen wij ons steentje hiertoe bij te dragen. Scheiden van hemelwater en afvalwater, en het ter plaatse houden van regenwater door te infiltreren liggen hierbij aan de basis.