Doel van de keuring

De keuring van de privéwaterafvoer heeft als doel na te gaan of de privéwaterafvoer conform is voor een aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk, waarbij wordt nagegaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd op het private domein, de afvoer van afvalwater conform is met de wettelijke voorschriften die opgenomen zijn in de milieuwetgeving, en de opvang, de mogelijkheid tot gebruik en de afvoer van hemelwater conform is met de verordeningen inzake hemelwater, naargelang welke verordening van toepassing is op de situatie in kwestie die moet worden gekeurd, en rekening houdend met eventuele vergunningsaanvragen.

Een correcte afkoppeling en aansluiting van regenwater en afvalwater is noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast en droogte te voorkomen.

Het wettelijk kader van de keuring is geregeld in het algemeen waterverkoopreglement en het Ministerieel besluit Keuringen.

Wat wordt er gecontroleerd?

De keurder dient zich op de hoogte te stellen van de vereisten met betrekking tot de privéwaterafvoer, dat aan een keuring onderworpen wordt. De keurder zal het pand conform of niet conform verklaren, rekening houdend met de vereisten, vastgelegd in het Algemeen Waterverkoopreglement en volgens het Ministerieel Besluit betreffende de keuring van de privéwaterafvoer.

Overzicht afkeurcriteria:

  • Niet correct scheiden van regenwater en afvalwater
    • Verplicht indien GSV Hemelwater van toepassing;
    • Voor bestaande gebouwen in een afkoppelingsproject of uitbreidingen enkel verplicht indien hiervoor geen leidingen onder of door het gebouw aangelegd dienen te worden.
  • Niet voldoen aan de aansluitplicht afvalwater en/of voorbehandeling volgens de zoneringsplannen.
  • Afwezigheid hemelwaterput, infiltratievoorziening en/of buffervoorziening indien verplicht volgens de GSV Hemelwater.
  • Afwezigheid septische put voor fecaal water indien verplicht door de gemeente/rioolbeheerder en doorgegeven als afkeurcriteria.

De nodige aandachtspunten worden genoteerd. Deze aandachtspunten zijn gebaseerd op andere vigerende wet- en regelgevingen of voorwaarden opgelegd in de vergunning waaraan het rioleringsstelsel dient te voldoen of verduidelijkingen bij de keuring.

Opgelet: de hydraulische werking (dit is de afvoercapaciteit) van het private waterafvoersysteem wordt niet gecontroleerd of getest. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken aannemer.

Meer info en verduidelijking bij het Ministerieel Besluit keuring vindt u in het document ‘Verduidelijking schema’s MB Keuring’ van VLARIO.