Stappenplan aanvraag keuring

1. Maak een afspraak met een keurder

U kan via de lijst keurders uw postcode ingeven om te zien wie bij u in de buurt actief is als keurder. Neem contact op met de keurder om een afspraak vast te leggen voor een Vlario-keuring van uw riolering.

In een afkoppelingsproject kan het zijn dat de rioolbeheerder zelf een keurder heeft aangesteld. Zij zullen dan een afspraak met u maken. De rioolbeheerder informeert u hierover.

Er zijn geen vaste prijzen. De keurder bepaalt zelf de prijszetting van een keuring.

2. Wat zal er mij gevraagd worden bij het aanvragen van een keuring?

In eerste instantie zal u gevraagd worden om de voorwaarden te ondertekenen, vóór aanvang van de keuring. Lees de voorwaarden goed voor een vlot verloop van de keuring! Dit document ontvangt u van de keurder.

Volgende documenten zullen door de keurder opgevraagd worden bij een keuring type nieuwbouw/herbouw. Bij een keuring type belangrijke wijzigingen/afkoppelingsprojecten zullen niet al onderstaande documenten van toepassing zijn. De keurder laat u weten welke documenten hij nodig heeft.

 • Foto’s gemaakt tijdens de aanleg van het stelsel buiten de woning
  • Foto’s waarop de rioleringsonderdelen zichtbaar zijn op het ogenblik dat ze nog niet afgedekt zijn met aarde
  • Foto’s waarop aansluitingen van leidingen met rioolonderdelen zichtbaar zijn op het ogenblik dat ze nog niet  afgedekt zijn met aarde    
 • Foto’s gemaakt tijdens de aanleg van het stelsel binnen de woning
 • Een aantal facturen waarop de inhoud/capaciteit van bepaalde rioleringsonderdelen terug te vinden is
  • De inhoud van de regenwaterput
  • De inhoud en infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening
  • De inhoud van een septische put (vloeibaarmaker)
 • Goedgekeurd bouwplan
 • Rioleringsplan AS-BUILT
 • Goedgekeurde omgevingsvergunning
  De keurder gaat na aan welke vereisten/voorwaarden het rioleringsstelsel dient te voldoen en toetst deze af met de vaststellingen ter plaatse.
 • Aanstiplijst hemelwater (architect)
 • Eventuele briefwisseling met de rioolbeheerder/gemeente met betrekking tot het te keuren stelsel op  privaat terrein

3. Wat wordt er gekeurd?

De keurder gaat na of uw afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd worden tot aan de rooilijn en of alle afvalwater correct is aangesloten zoals opgelegd in Vlarem II. Bovendien gaat de keurder na of u een hemelwaterput geplaatst heeft (indien opgelegd in de GSV Hemelwater, bij nieuwbouw/herbouw). Op basis van deze punten wordt er geoordeeld of uw stelsel conform of niet conform is.

Indien er nog geen riolering in de straat is, die aangesloten is op een waterzuiveringsinstallatie, maar dit is in de toekomst wel gepland is (collectief te optimaliseren buitengebied) gaat de keurder na of u een voorbehandelingsinstallatie geplaatst heeft waar zowel uw zwart als grijs water in toekomen.

Indien er geen riolering is en u zelf instaat voor de zuivering van uw afvalwater (individueel te optimaliseren buitengebied) gaat de keurder na of u een IBA (Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) geplaatst heeft.

De keurder gaat ook na of het rioleringsstelsel voldoet aan bijkomende wetgeving- en regelgeving (zoals de omgevingsvergunning) en noteert zijn vaststellingen als opmerkingen/aandachtspunten.

Opgelet: de hydraulische werking (dit is de afvoercapaciteit) van het private waterafvoersysteem wordt niet gecontroleerd of getest. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken aannemer.

4. Hoe gebeurt zo’n keuring?

De keurder bekijkt eerst de controledocumenten die hij van u ontving. Aan de hand van een aantal testen die hij ter plaatse zal uitvoeren, zal de keurder uitsluitsel krijgen of het stelsel conform is. Hij zal nagaan of het stelsel volledig gescheiden is a.d.h.v. enkele technieken m.b.v. waterstroom/rook/camera/geluid. Indien het stelsel correct aangesloten en gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving (AWVR en MB keuring) zal u een conform attest ontvangen. Dit attest is  vaak nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te kunnen krijgen.

5. Resultaat van de keuring

Het resultaat van de keuring kan niet conform (rood), conform (groen) of conform met aandachtspunten (oranje) zijn. U ontvangt hiervoor een keuringsattest met de samenvatting en het uitgebreid keuringsformulier met de details.

Indien uit de testen die de keurder uitvoert blijkt dat het stelsel niet correct aangesloten en gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving zal de keurder een niet conform attest afleveren. Daarin staat een opsomming van de herstelmaatregelen. In zulk geval dient u het systeem aan te passen zodat het wel voldoet. Er dient dan een herkeuring plaats te vinden om de conformiteit van het stelsel alsnog vast te stellen.

De herkeuring kan best gebeuren door dezelfde keurder. De herkeuring is beperkt tot hetgeen niet conform is, op voorwaarde dat de keuring uitgevoerd wordt door dezelfde keurder.

Afkeurcriteria zijn: wanneer regenwater op afvalwater komt, wanneer afvalwater op regenwater zit, wanneer het afvalwater niet correct is aangesloten volgens de milieuvoorwaarden of wanneer de regenwaterput ontbreekt bij nieuwbouw indien verplicht volgens de GSV Hemelwater. Deze afkeurcriteria werden vastgelegd in het ministerieel besluit keuring.

Overige vereisten waaraan het rioleringsstelsel dient te voldoen volgens regelgeving gemeente/rioolbeheerder of voorwaarden in de bouwvergunning, worden genoteerd als aandachtspunt. Enkele voorbeelden: geen septische put voor fecaliën, geen infiltratievoorziening, geen hergebruik regenwater, dimensionering van rioleringsonderdelen die te klein zijn,…). Hiervoor wordt dan een oranje attest afgeleverd (conform met aandachtspunten). In principe dient u hiervoor geen herkeuring aan te vragen maar u dient zich alsnog in regel te stellen met de regelgeving van de gemeente/rioolbeheerder/bouwovertreding. In sommige gemeenten is wel een groen attest vereist als voorwaarde om bv. waarborg/subsidies te ontvangen.

De aanvrager dient het keuringsattest over te maken aan de rioolbeheerder.

 

Infobrochure keuring privé-riolering