Handhaving riolering

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer (aansluiten van afvalwater en afkoppelen van regenwater) is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor handhaving. Het belangrijkste om handhaving te vermijden is goede communicatie. Informeer de burger tijdig en correct over de uitvoering van de verplichte keuring.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor opvolging en handhaving. Meer informatie over handhaving vindt u op het ledengedeelte alsook het voorbeeld van een belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater en afvalwater, het illegaal aansluiten op de openbare riolering en op het niet plaatsen van een IBA.

Het algemeen waterverkoopreglement laat het volgende toe:

  • De exploitant kan, als de voorschriften voor de privéwaterafvoer met het oog op de veiligheid, gezondheid of bescherming van het leefmilieu niet worden nageleefd, de dienstverlening schorsen of beperken.
  • De exploitant kan de aansluiting van de privéwaterafvoer op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk weigeren als uit de keuring blijkt dat de privéwaterafvoer niet conform is voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk of als de privéwaterafvoer niet voorafgaand is gekeurd.

Meer informatie over handhaving vindt u ook op de website van de CIW (coördinatiecommissie integraal waterbeleid).

Opvolging en handhaving via KPR-systeem

Vlario voorziet voor gemeenten/rioolbeheerder een module opvolging en handhaving binnen het KPR-systeem waarin keuringsdossier makkelijk opgevolgd kunnen worden. Voor meer info kan u ons contacteren.