Handhaving riolering

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer (aansluiten van afvalwater en afkoppelen van regenwater) is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor handhaving. Het belangrijkste om handhaving te vermijden is goede communicatie. Informeer de burger tijdig en correct over de uitvoering van de verplichte keuring.

De afkeurcriteria liggen vast in het Ministerieel Besluit keuring. Opgelet, want de keurder mag niet voor alle inbreuken een niet-conformiteit afleveren. Deze punten worden wel als aandachtspunt genoteerd en vereisen andere opvolging/handhaving, meestal door de gemeente (vaak stedenbouwkundige overtredingen).

Er zijn verschillende mogelijkheden voor opvolging en handhaving. Meer informatie over handhaving vindt u op het ledengedeelte alsook het voorbeeld van een belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater en afvalwater, het illegaal aansluiten op de openbare riolering en op het niet plaatsen van een IBA.

Meer informatie over handhaving vindt u ook op de website van de CIW (coördinatiecommissie integraal waterbeleid).

Opvolging en handhaving volgens Algemeen Waterverkoopreglement

De rioolbeheerder kan een aanmaning versturen. De inhoud van de aanmaning ligt vast in het Algemeen Waterverkoopreglement. Een aanmaning kan verstuurd worden indien men nog geen keuring heeft laten uitvoeren of wanneer er binnen de hersteltermijn van 60 dagen geen herkeuring is. Een eerste aanmaning is kosteloos. Wanneer geen passend gevolg gegeven wordt aan deze aanmaning, stuurt de rioolbeheerder een tweede aanmaning waarbij kosten voor de verlengde dossieropvolging kunnen worden aangerekend.

Het Algemeen Waterverkoopreglement voorziet volgende mogelijkheden voor de rioolbeheerder:

  • De rioolbeheerder kan de aansluiting van de privéwaterafvoer op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk weigeren als uit de keuring blijkt dat de privéwaterafvoer niet conform is voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk of als de privéwaterafvoer niet voorafgaand is gekeurd.
  • De exploitant kan, als de voorschriften voor de privéwaterafvoer met het oog op de veiligheid, gezondheid of bescherming van het leefmilieu niet worden nageleefd, de dienstverlening schorsen of beperken.

Indien er geen gevolg gegeven wordt aan de aanmaningen dient de gemeente verder te handhaven. Dit kan bv. door de opmaak van een PV of via een belastingreglement. De rioolbeheerder dient dit door te geven aan de gemeente. Indien rioolbeheerder en gemeente verschillen dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden.

VLARIO ontzorgt gemeenten/rioolbeheerders via KPR-systeem

Via de module ‘opvolging en handhaving’ in het KPR-systeem kunnen gemeenten/rioolbeheerders makkelijk de dossiers raadplegen waarvoor opvolging of handhaving vereist is, zoals bv. dossiers waarvan de hersteltermijn verstreken is, en in welke fase van handhaving het dossier zich bevindt.

Via de modules ‘afkoppelingsprojecten’ en ‘omgevingsvergunningen’ kan men de te verwachte keuringsdossiers ingeven en zien voor welke panden er nog geen keuring is uitgevoerd.

Extra dienstverlening voor gemeenten

Het KPR-systeem is ook nuttig voor gemeenten om de stedenbouwkundige opvolging te doen (bv. de vereisten van de GSV Hemelwater) via de module omgevingsvergunning en module opvolging en handhaving. Gemeenten kunnen dossiers inladen via hun software en achteraf controle doen op basis van de inventarisatie over het rioleringsstelsel die tijdens de keuring gebeurt en nagaan welke panden nog gekeurd dienen te worden.

De VLARIO-keurder bekijkt tijdens de keuring van een nieuwbouw/herbouw steeds of hetgeen opgelegd wordt in de omgevingsvergunning ook aanwezig is. Indien niet, wordt hiervoor een oranje attest afgeleverd. Dat betekent dat de keuring alsnog conform is, maar dat er aandachtspunten zijn die verdere aandacht vereisten van de gemeente i.k.v. hun opvolgingstaken. Dit kan bv. gaan over de grootte van de regenwaterput, correcte dimensionering van de infiltratievoorziening, de aanwezigheid van een septische put (als deze niet als afkeurcriteria opgelegd werd via een gemeenteraadsbeslissing),….

 

Voor meer info over het KPR-systeem van Vlario en de mogelijkheden, contacteer ons voor een afspraak.