Wanneer moet ik mijn septische put ruimen?

In de technische toelichting van de code van goede praktijk wordt aanbevolen de septische put te ruimen als hij voor meer dan 70% gevuld is met septisch materiaal. Septisch materiaal moet afgevoerd worden naar een openbare waterzuiveringsinstallatie. Specifiek slib afkomstig van een vetafscheider, zetmeelafscheider, … moet afgevoerd naar een daarvoor erkende verwerker.

Verluchting septische put

Een zeer belangrijk punt bij het ontwerp of heraanleg van de privériolering en bij plaatsing van (voor)behandelingsinstallaties is de verluchting. Bij de biologische afbraak (septische gisting of rotting) worden gassen gevormd (waaronder methaangas) die langs een verluchtingspijp moeten kunnen ontsnappen omdat de druk in de put anders te hoog zou oplopen. De verluchting moet ervoor zorgen dat de drukverschillen niet rechtstreeks inwerken op de reukafsluiters van sanitaire toestellen, zodat hun waterslot behouden blijft en geen geurhinder ontstaat. Aandacht dient specifiek geschonken aan volgende situaties:

  • Zorg dat de ontluchting niet uitmondt naast een dakraam of ventilatierooster!
  • Bij bestaande woningen/gebouwen werd de ontluchting vaak gerealiseerd via de RWA-standleidingen, aangesloten op het DWA-systeem. Bij het afkoppelen van deze leidingen wordt de verluchting weggenomen en kunnen er problemen zoals geurhinder ontstaan.

Mag septisch materiaal, afkomstig van een septische put “alle afvalwater”, dus inclusief vetten, aangeleverd worden op de RWZI?

Aquafin aanvaardt enkel septisch materiaal op de RWZI’s. In geen geval wordt ruimingsslib bv. van garages van vet- of zandvangers, van rioolkolken, onbehandeld afvalwater van industriële of agrarische oorsprong aanvaard. Aquafin en de ruimingsfirma’s maakten afspraken om de herkomst van het septisch materiaal te garanderen:

De ruimfirma moet een ruimingsattest afleveren aan elke gebruiker of eigenaar van een septische put. Dit attest geeft de gebruiker of de eigenaar van de put de garantie dat zijn septisch materiaal zal afgevoerd en behandeld worden zoals voorzien in de milieuwetgeving;

Het ruimingsattest dient ondertekend te zijn: hierdoor verklaart de gebruiker of eigenaar dat het geruimde materiaal uitsluitend afkomstig is van een septische put voor huishoudelijk afvalwater, toiletten en andere sanitaire voorzieningen.

Dit attest kan mogelijks opgevraagd worden door gemeente/rioolbeheerder/keurder.

Berekening van de grootte van een septische put voor enkel zwart water voor 15 appartementen van maximaal 3 personen, totaal 45IE:

300L x 10 IE = 3.000L (eerste 10 IE)
225L x 35 IE = 7.875L (van 11IE)

TOTAAL = 10.875 L. dus een septische put voor zwart afvalwater met een minimum nuttige inhoud van 10.875 L te voorzien!

De gemeente wil enkel zwart water op de septische put en vraagt een conformiteitsattest af te leveren, ondanks het pand gelegen is in collectief te optimaliseren buitengebied.

Alle afvalwater (grijs en zwart water) dient aangesloten te worden op de septische put (minimum 3.000 liter). Indien niet alle afvalwater aangesloten is op een voorbehandelingsinstallatie zal u hiervoor een niet-conform keuringsattest ontvangen. De lozing van afvalwater is dan in strijd met de milieuvoorwaarden zoals opgelegd in Vlarem II?

Het is aan de rioolbeheerder om hier handhaving op toe te passen.

Er werd in collectief te optimaliseren buitengebied enkel een septische put op zwart water voorzien. Wordt dit afgekeurd bij keuring privériolering en indien ja, hoe kan ik mij dan in orde stellen?

Als in collectief te optimaliseren gebied niet al het afvalwater (zwart + grijs) werd aangesloten op een voorbehandelingsinstallatie, wordt dit afgekeurd.
Volgens de code goede praktijk riolering dient dit een septische put te zijn van minimum 3.000 liter (tot 5 IE).

U kan zich in regel stellen door alsnog het grijs afvalwater aan te sluiten op een septische put:
– Er kan een bijkomende put worden geplaatst voor enkel grijs afvalwater, deze staat dan in parallel met de bestaande septische put.
– Het grijs en zwart afvalwater worden samengebracht en naar de bestaande septische put geleid. In dit geval dient ervoor gezorgd dat de septische put groot genoeg is, eventueel kan nog een put in serie bijgeplaatst worden.

Het plaatsen van 2 aparte septische putten 1 voor grijs water en 1 voor zwart water kan ook initieel voorzien worden. Elke septische put dient steeds een minimum nuttig volume van 2.000 liter te hebben. Het is toegestaan om grijs water aan te sluiten op de 2e kamer van de septische put (indien 2 compartimenten).

Uit het geoloket VMM blijkt dat de woning gelegen is in collectief te optimaliseren buitengebied, waar er dus een septische put verplicht zou zijn. Ter plaatse blijkt dat het om een nieuwe wijk gaat en een gescheiden stelsel is aangelegd. Hoe hiermee omgaan?

Het zoneringsplan wordt door de VMM jaarlijks aangepast. Bijgevolg is dit plan niet altijd up-to-date.

Indien het pand volgens de zoneringsplannen van VMM ligt in collectief te optimaliseren buitengebied ligt en de straat is vernieuwd en u ziet dat er een gescheiden stelsel is, op straatniveau, dan kan u best contact opnemen met de rioolbeheerder om te vragen of dit gebied nu effectief collectief geoptimaliseerd is (dit wil zeggen dat het afvalwater naar een zuiveringsstation gevoerd wordt).

Als er een nieuwe verkaveling aangelegd wordt in collectief te optimaliseren buitengebied, is men verplicht het regenwater en afvalwater reeds te scheiden op straat maar het afvalwater is dan nog niet aangesloten op een RWZI (Aquafin). Hier blijven de regels gelden van ‘collectief te optimaliseren buitengebied’, namelijk de verplichte plaatsing van een voorbehandelingsinstallatie voor ALLE afvalwater (grijs+zwart).

Bij twijfel over de zonering dient u best contact op te nemen met de rioolbeheerder.

Hoe groot moet een vetvanger voor grijs water zijn?

Indien u in collectief te optimaliseren buitengebied het grijs water aansluit op een vetvanger bij een bestaande woning omdat het grijs water gravitair niet aangesloten kan worden op de bestaande septische put kan u best rekenen op 150 liter per inwoner (IE). Opgelet, een vetvanger is niet hetzelfde als de dubbele sifonput,

Voor de dimensionering van de vetvanger bij horeca kan de leverancier u verder helpen met de berekening, afhankelijk van het aantal geserveerde maaltijden.