Bij hernieuwing van de milieuvergunning, is het aangewezen bij de opmaak van de milieuvergunningsaanvraag de privéwaterafvoer (duidelijk onderscheid hemelwater en afvalwater) volledig mee in kaart te brengen (plan “bestaande toestand”). Op basis hiervan kan een plan opgemaakt worden voor de afkoppeling van het hemelwater (plan “ontworpen toestand”). Zo krijgt men een duidelijk zicht op investeringen en technische werken noodzakelijk voor de afkoppeling op uw perceel en kunnen deze tijdig ingepland worden.

De uiteindelijke realisatie van de afkoppeling is afhankelijk van bijzondere voorwaarden die opgelegd worden in de milieuvergunning, de planning van de aanleg van riolering op het openbaar domein (op te vragen bij je gemeente/rioolbeheerder) of van de eigen bedrijfsplannen. Indien er uitbreidingsplannen zijn (gebouwen/verharding), kan naast de verplichte gedeeltelijke afkoppeling, mogelijk de volledige afkoppeling van de hemelwaterafvoer van bestaande gebouwen geïntegreerd worden in deze werken.

Lees uw milieuvergunning grondig na! In bepaalde gevallen moet een haalbaarheidsstudie hemelwater worden opgemaakt of moet de afkoppeling vroeger worden uitgevoerd dan bij aanleg van gescheiden riolering:

  • Mogelijk is de opmaak van een haalbaarheidsstudie naar afkoppeling van hemelwater als bijzondere voorwaarde opgenomen in het besluit van de milieuvergunning (als voorbereiding op de afkoppeling). Deze studie dient binnen een periode van een aantal maanden aan de overheid te worden overgemaakt en zal verder opgevolgd worden door gemeente of provincie. Als u de afvalwater- en hemelwaterstromen en de afkoppeling reeds in kaart hebt gebracht bij de opmaak van de milieuvergunningsaanvraag, dan hebt u deze oefening reeds gemaakt en dient u ze enkel aan de vergunningsverlenende overheid te bezorgen. De uiteindelijke uitvoering van de afkoppeling is afhankelijk van bijzondere voorwaarden die opgelegd worden in de milieuvergunning, de aanleg van riolering op het openbaar terrein of van de bedrijfsplannen;
  • Mogelijk is de effectieve afkoppeling van hemelwater als bijzondere voorwaarde opgenomen in het besluit van de milieuvergunning. Uw bedrijf/inrichting moet binnen de vooropgestelde termijn effectief afkoppelen.

Als er uitbreidingsplannen zijn, kan naast de verplichte gedeeltelijke afkoppeling, mogelijk de volledige afkoppeling van het hemelwater van de bestaande gebouwen geïntegreerd worden in deze werken.