Kosten drinkwater

Door hergebruik van (gratis) hemelwater, wordt het gebruik van kostbaar drinkwater gereduceerd en levert dit een besparing op de drinkwaterfactuur. Een besparing op 3 vlakken, want naast een besparing op de kosten van het drinkwater, bespaart u ook op de zuiveringskosten én op de transportkosten van het afvalwater.

Hemelwater kan aangewend worden als spoelwater voor WC’s, reinigingswater, beregeningswater, koelwater, … ook in specifieke productie-units.

Voor een snelle inschatting van de besparing die hemelwaterhergebruik u kan opleveren, is er online een handige rekentool beschikbaar, ontwikkeld door Agoria. Via www.agoria.be (zoek op pluviotest) vind u zowel de rekenbladen als een handleiding waar u mee aan de slag kan en verschillende mogelijkheden kan uittesten.

Daarnaast heeft ook VITO het softwarepakket RAINBOW ontwikkelt, om samen met uw bedrijf/inrichting een hemelwaterstudie op maat op te stellen. Meer informatie vindt u op www.vito.be (zoek op rainbow).

Afvalwaterheffing

Volgens Art.4.2.1.2. van Vlarem II wordt het mengsel van bedrijfsafvalwater met huishoudelijk afvalwater en/of koelwater en/of niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van een bedrijf/inrichting, dat via een niet gescheiden rioleringsnet samen wordt geloosd en zonder dat de verschillende deelstromen apart kunnen worden gecontroleerd, integraal beschouwd als bedrijfsafvalwater. Afhankelijk van de berekeningswijze van de afvalwaterheffing en de activiteit waaronder uw bedrijf/inrichting valt, betaalt u in dit geval een stuk minder bij afkoppelen van hemelwater.

Stel een waterbalans op voor uw bedrijf/inrichting en u krijgt een beter zicht op uw waterverbruik, afvalwaterlozing en mogelijk hergebruik. Bekijk de drinkwaterfactuur en heffingsberekening van uw bedrijf/inrichting eens aandachtig en ontdek wat je kan besparen door afkoppelen en hergebruik van hemelwater!

Voorbeeld: Een bedrijf, waar hemelwaterafvoer en bedrijfsafvalwaterafvoer door de jaren heen met elkaar verweven werden en hemelwater en afvalwater gezamenlijk als bedrijfsafvalwater afgevoerd worden. De heffingsberekening gebeurt forfaitair. Alhoewel ze niet verplicht worden om af te koppelen, heeft het bedrijf de afweging gemaakt om te investeren in het scheiden van hemelwater en bedrijfsafvalwater, waardoor een heffingsberekening d.m.v. meetcampagne mogelijk wordt. Dit zou een jaarlijkse heffingsvermindering van ongeveer €20.000 opleveren. Het bedrijf zal de afkoppeling dan ook doorvoeren, vermits de investering snel terug verdiend zal zijn en ze bovendien de mogelijkheid hebben om het hemelwater te hergebruiken.

Invoering hemelwaterheffing?

Naast de huidige afvalwaterheffing voor de zuivering van het afvalwater en gemeentelijke bijdragen/vergoedingen voor transport van afvalwater, zou in de toekomst mogelijk ook in Vlaanderen een “vermijdbare hemelwaterheffing” ingevoerd worden. Studies in Duitsland en Nederland becijferden immers dat meer dan de helft van de rioleringskosten te wijten zijn aan berging en afvoer van hemelwater. In verschillende deelstaten in Duitsland is deze hemelwaterheffing reeds in voege. Het regenwater dient zoveel mogelijk ter plaatse worden vastgehouden en te infiltreren om wateroverlast te vermijden, om de grondwatertafel aan te vullen, om overstortwerking van het vuilwaterstelsel te vermijden. Deze bijdrage zal een ecologische stimulans hebben wanneer het regenwater op eigen terrein infiltreert, want dan wordt deze bijdrage vermeden.